/* Template Name: Home */
Hulumtimi për Efikasitetin e kuvendeve studentore të RMV-së

Hulumtimi për Efikasitetin e kuvendeve studentore të RMV-së

Hulumtimi “Efikasiteti i kuvendeve studentore të RMV-së” ka për qëllim të vendosë në pah sfidat, problemet dhe peripecitë me të cilat përballen trupat e vetëm të studentëve brenda universiteteve në vend, si dhe të informojë në lidhje me të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të kuvendeve studentore universitare. Hulumtimi është i ndarë në dy pjesë, edhe atë kualitativ dhe kuantitativ. Në pjesën e parë kemi intervistuar dhjetëra anëtarë, ish-anëtarë dhe aktivist të kuvendeve studentore ndërsa në pjesë e dytë të hulumtimit kemi anketuar gjithsej 352 studentë në lidhje me përvojat e tyre me kuvendet studentore në universitetet përkatëse. Si përfundim kemi ofruar rekomandime konkrete se si mund të përmirësohet situata në strukturat studentore që të jenë sa më efikase, mirë të organizuara dhe të suksesshme në misionin e mbrojtjes së të drejtave të studentëve.

Истражувањето „Ефикасноста на студентските собранија на РСМ“ има за цел да ги истакне предизвиците, проблемите и перипетиите со кои се соочуваат студентските тела во рамките на универзитетите во земјата, како и да информира за правата и обврските на членовите на универзитетските студентски собранија. Истражувањето е поделено на два дела: квалитативен и квантитативен. Во првиот дел интервјуираме десетици сегашни и поранешни членови и активисти на студентските собранија, додека во вториот дел од истражувањето анкетиравме вкупно 352 студенти за нивните искуства со студентските собранија на соодветните универзитети. Како заклучок, работевме на конкретни препораки како да се подобри состојбата во студентските структури за да бидат што поефикасни, добро организирани и успешни во мисијата за заштита на студентските права.

 

EfikasitetiiKuvendeveStudentorePDF

EfikasnostnaStudentskiteSobraniaPDF