/* Template Name: Home */
(НЕ) ОДГОВОРНОСТА НА ОПШТИНИТЕ КОН МЛАДИТЕ, ПОД ЛУПАТА НА ФОП

(НЕ) ОДГОВОРНОСТА НА ОПШТИНИТЕ КОН МЛАДИТЕ, ПОД ЛУПАТА НА ФОП

Во првиот дел од истражувањето за (не)одговорноста на општините кон младите, го мониториравме спроведувањето на Законот за младинско учество и политики од страна на петте општини во Северна Македонија, вклучувајќи:

  • Општина Тетово
  • Општина Гостивар
  • Општина Куманово
  • Општина Битола
  • Општина Дебар

Истражувачот, откако утврди колку од обврските кои произлегуваат од Законот за младинско учество и политики се целосно или делумно исполнети од горенаведените општини, ги оцени градоначалниците со оценка од 1 (многу слаба) до 5 (одлично). Форумот за образовни промени, кохерентен во каузата за квалитетно образование и зајакнување на младите, континуирано укажува на неопходноста од младинското учество во процесите на одлучување на сите нивоа на државно и локално ниво. Ова е прва публикација што е наменета за пет општини, а во моментов истражувачите на Форумот за образовни промени ја следат имплементацијата на Законот за младинско учество и политики на другите општини во Република Северна Македонија.

Публикацијата на истражувањето (PDF)